Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Startend ondernemer en voordeel adviestarief

Robert Van Der Sijde

De startende ondernemer begint met een idee. Het doel is dit om te zetten in een goed functionerende en rendabele onderneming. Om dit te realiseren zullen de juiste stappen gezet moeten worden die zich vaak tegelijkertijd voordoen. Ideeën worden door de aspirant ondernemer aangedragen. Deze gaat hiermee aan de slag door het maken van een startplan waarin de essenties naar voren komen. Van der Sijde Horeca Advisering neemt het vanaf daar over en helpt initiatiefnemer verder bij de onderbouwing tot en met het contact met een financier. Mogelijk wordt nog ondersteund bij de praktische uitvoering daarna. Het advies is eerst zo veel mogelijk zelf aan de slag te gaan door het maken van een startplan !

Moet ik nog wel in horeca investeren ?

Gelukkig gaat het economisch weer beter. De statistieken laten zien dat er weer meer besteed wordt aan consumptie buitenshuis.  Daarentegen neemt de concurrentie ook toe als we de toename van het aantal horecabedrijven zien. We moeten dus alert blijven en niet denken dat de gebraden duiven ons zo maar in de mond vliegen. Het is nog wel degelijk mogelijk om een vaak lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Horeca spreekt immers tot ieders verbeelding en trekt aspirant ondernemers aan uit brede lagen van de samenleving. De eisen die aan een winstgevend horecabedrijf gesteld worden zijn complexer geworden. Financiering van horeca blijft daarom lastig. Plannen moeten in detail uitgewerkt worden en financieel onderbouwd. Een goed en overtuigend ondernemersplan is daarom de eerste stap op weg naar succes. Bedrijfsrendement wordt altijd van te voren bepaald en slechts zelden achteraf. Dit wil een financier weten en er vertrouwen in hebben voordat een lening wordt verstrekt. Meer nog dan een gevestigd ondernemer zal een starter gedegen en goed beslagen ten ijs moeten komen. Ervaring leert dat de kans op financiering en succces dan bijzonder groot zijn.

In eerste instantie wordt zelfwerkzaamheid door de initiatiefnemer erg aanbevolen. De aspirant ondernemer geeft aan waarover het gaat en legt dit vast in een startplan. Dit plan kan vervolgens getoetst worden waarbij gekeken wordt naar:

  • Logische rapportopbouw en conclusies die na elk rapportonderdeel getrokken kunnen worden als basis voor de cijfermatige onderbouwing van de plannen en de rendements of cashflowprognose. 
  • Beschrijving van de vestigingsplaats, bereikbaarheid en zichtbaarheid.
  • Investeringsprognose t.w.aankoop pand en verbouwing, de inventaris/inrichting en eventueel goodwil, de  voorraad en liquide middelen en vooral ook aanloopkosten/verliezen meenemen en de voor te financieren BTW die nog wel eens vergeten worden.
  • Huurovereenkomst en voorwaarden , eventuele indeplaatsstelling, huursom (evt. ingroeiscenario) en het bedrag van de huurborg.
  • Marktanalyse; de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het aanbod in het primaire en secundaire verzorgingsgebied, confrontatie hiervan met de huidige en verwachte vraagontwikkeling en niet te vergeten de stand van de omliggende concurrentie. 
  • Beschrijving van het aansluitende meest geëigende bedrijfsconcept volgend uit de markt en de doelgroepenanalyse, vraagtrends, de concurrentieanalyse, de vestigingsplaats, en concuurentie  e.d.
  • Cijfermatige exploitatie/cashflowprognose met daarin de omzetprognose en omzetsamenstelling die volgt uit de confrontatie van aanbod en vraag, het aansluitende bedrijfsconcept, de assortiment en de prijsstrategie, margeberekening/kostprijscalculatie, en het verwachte aantal gasten met hun gemiddelde besteding. Verder aan te geven de brutomarge uit de omzet, personeelskosten, lasten van het pand, kapitaalslasten van benodigde leningen, de verkoopkosten en overige exploitatiekosten.
  • Een break even analyse mag niet ontbreken om te zien welke omzet er minimaal gemaakt moet worden om alle kosten te kunnen betalen inclusief het privéinkomen.

gereduceerd adviesTarief voor de startende horecaondernemer

De startend/aspirant ondernemer bepaalt van te voren zelf wanneer, in welk stadium, en in welke vorm men ondersteund wenst te worden.  Voor een oriënterend gesprek vooraf op locatie worden alleen de reiskosten berekend. Bij opdracht is er een gereduceerd starterstarief van € 70,- excl. BTW p/u van toepassing. Het normale tarief bedraagt € 110,- p/u excl. btw. Bij langdurige opdrachten is een lager tarief van toepassing. Dit in overleg met de opdrachtgever. Een opdracht wordt pas aanvaard nadat de schriftelijke offerte is goedgekeurd.  Dus geen onduidelijkheden !