Van der Sijde Horeca Advisering

Meer dan advies alleen!

Horeca haalbaarheidsonderzoek

Robert Van Der Sijde

Een haalbaarheidsonderzoek beoordeelt plannen voor bedrijfsuitbreiding, (her) inrichting, conceptaanpassing, nieuwbouw of overname. Op basis van dit plan wordt een marktstudie uitgevoerd gevolgd door een exploitatieprognose die de haalbaarheid ten behoeve van initiatiefnemer en andere partijen zoals een bank ondersteunt.

 financieren met Borgstellingkrediet door garantie van de overheid (EZ)

In de meeste gevallen worden er door banken bij financiering binnen horeca  aanvullende zekerheden gevraagd. Dit gebeurt door de verstrekking van een borgstellingskredit waarvoor de overheid garant staat.  Ook in andere gevallen zal de initiatiefnemer plannen tegen het licht willen houden en toetsen op  haalbaarheid, in eerste instantie als extra zekerheid voor zichzelf, voor participanten, particuliere investeerders of banken.

De uitvoering

De locatie, het pand, de capaciteiten van de ondernemer en het geplande concept brengen we in kaart. Uiteraard wordt de locatie bezocht en de omgeving beoordeeld. In de marktanalyse wordt de vraag- en aanbodzijde inzichtelijk gemaakt. De verwachte particuliere, zakelijke en toeristische vraag word geanalyseerd. De precieze eigenschappen van de betreffende marktsegmenten worden beschreven. Waar nodig wordt er geënquêteerd. De concurrentie wordt bezocht en door middel van een positioneringmatrix wordt de toekomstige marktpositie vastgesteld.

Haalbaarheidsbepaling

De omzetpotentie wordt vastgesteld op basis van de marktstudie, ondersteund door bezoekfrekwenties van gasten en gemiddelde bestedingen. De uitkomsten worden vervolgens aan ervaringscijfers getoetst. Hierna volgt een driejarige exploitatieprognose. Hierin worden de kosten van geplande investeringen en de te verwachten bedrijfskosten aan de omzet toegerekend. De plannen dienen bedrijfseconomisch haalbaar te zijn; er moet voldoende verdiend kunnen worden. Bij beperkte uitkomsten zullen alternatieve scenario’s worden overlegd: Wat kunnen we aanpassen om het plan toch te laten slagen !